سامانه استخدام ایران | استخدامهاي کار در خانهاستخدامهاي کار در خانه
عنوان مهلت جزئيات

استخدام دفتر نسل سوم از کل کشور برای کار در منزل

1396-09-30جزئيات

استخدام مترجم برای کار در خانه

1396-09-30جزئيات

استخدام مراقب کودک در منزل

1396-08-30منقضي

استخدام در شرکت صنایع دستی خاتون

1396-08-20منقضي

آگهي استخدام