سامانه استخدام ایران|تقويم استخداميتقويم استخدامي
عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 1395-12-05 1395-12-07 1395-12-17 1395-12-20
استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران 1395-11-27 1395-12-15
استخدام در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما 1395-11-25 1395-12-10

تقويم استخدام زمان شروع استخدام زمان برگزاري آژمون زمان توزيع کارت ورود به آزمون زمان آزمون استخدام